Situația social-economică a raionului Soroca în ianuarie-septembrie 2017 (informaţie succintă)

0
60
Statistica

Situația demografică

Evoluția proceselor demografice în ianuarie-septembrie 2017 se caracterizează prin următorii indicatori principali ai mișcării naturale a populației:

  Ianuarie-septembrie Ianuarie-septembrie 2017
În% față de ianuarie-septembrie 2016
2016 2017 ¹
Născuți-vii, persoane 670 586 87,5
Decedați, persoane 927 876 94,5
din care, copii sub 1 an 5 2 40,0
Sporul natural -257 -290 112,8
Numărul căsătoriilor 401 396 98,7
Numărul divorțurilor 172 167 97,1
¹ Date preliminare      

Conform datelor preliminare, în ianuarie-septembrie 2017 au fost înregistrați 586 născuți-vii, cu 12,5 la sută mai puțin comparativ cu perioada similară din anul precedent, rata natalității constituind 7,9 născuți-vii la 1000 locuitori. Numărul persoanelor decedate a fost de 876, cu 5,5% mai puțin comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2016, rata mortalității constituind 11,7 decedați la 1 000 locuitori. În ianuarie-septembrie 2017 au fost înregistrate 396 căsătorii, numărul acestora micșorându-se cu 5 în comparație cu ianuarie-septembrie 2016, rata nupțialității constituind 5,3 căsătorii la 1000 locuitori. Conform Hotărârilor Judecătorești, numărul divorțurilor oficial înregistrate a fost de 167, cu 2,9 la sută mai puțin față de perioada corespunzătoare din anul trecut, revenind în medie 2,2 divorțuri la 1000 locuitori.

Piața muncii

În trimestrul III 2017, câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat a fost de 4486,7 lei, în creștere cu 12,9% față de trimestrul III 2016 și cu 22,8% mai mic comparativ cu câștigul salarial mediu pe țară (5809,1lei). În sfera bugetară în trimestrul III 2017 salariul mediu lunar a constituit 4266,3 lei, cu 6,2% mai mult față de trimestrul III 2016, iar în sectorul economic (real) acest indicator a constituit 4616,9 lei și s-a mărit cu16,9% față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul III 2017, pe activități economice¹

Activități economice Lei În% față de:
trimestrul III 2016 trimestrul II 2017
Total economie 4486,7 112,9 107,7
Agricultură, silvicultură și pescuit 3926,7 118,1 119,4
Industrie 4803,4 112,3 104,6
Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii 5205,0 107,8 96,3
Învățământ 4323,2 106,6 111,5
Alte activități de servicii 4281,0 119,7 109,3
¹ Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați, care î-și au sediul central în raionul Soroca

Conform datelor ANOFM, la 1 octombrie 2017 în căutarea unui loc de muncă se aflau 882 şomeri înregistraţi. Din numărul total de şomeri, 52,6 la sută o constituie femeile. Circa 4,2% din șomerii înregistrați de la începutul anului beneficiază de ajutor de şomaj, mărimea medie a căruia a fost în luna septembrie 2017 de 1475,87 lei. La un loc liber de muncă, anunţat de către întreprinderi, reveneau în medie 2,9 șomeri.

Infracțiuni

Conform informației MAI, în ianuarie-septembrie 2017, numărul infracțiunilor înregistrate a constituit 512 cazuri și s-a micșorat cu 45cazuri, în comparație cu ianuarie-septembrie 2016. Infracțiunile comise pe teritoriul raionului constituie 1,98% din numărul total de infracțiuni săvârșite pe teritoriul țării. Numărul infracțiunilor înregistrate la 10 mii locuitori a constituit 51,2 infracțiuni.

Tipurile de infracțiuni înregistrate Ianuarie-septembrie 2017 Ianuarie-septembrie 2017 în% față de ianuarie-septembrie 2016
Infracțiuni înregistrate — total 512 91,9
din care:    
omoruri 3 42,9
violuri 5 125,0
tâlhării 2 200,0
jafuri 7 100,0
furturi 198 85,3
huliganism 9 112,5
infracțiuni legate de droguri 16 76,2
vătămarea intenționată gravă 7

Cele mai răspândite infracțiuni contra patrimoniului rămân a fi furturile, în ianuarie-septembrie 2017 au fost înregistrate 198 cazuri, ponderea acestora în total infracțiuni înregistrate fiind de 38,7%. Din numărul total de 512 infracțiuni înregistrate 93 constituie infracțiuni grave. În luna septembrie anul curent pe teritoriul raionului au fost înregistrate 76 infracțiuni. Conform datelor Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale ale MAI, în ianuarie-septembrie 2017 pe teritoriul raionului Soroca s-au înregistrat 21 incendii, care au determinat pierderi în sumă de 0,9 mil. lei. Ca urmare a acestor incendii n-au decedat și n-au fost traumatizate nici o persoană. Numărul incendiilor comparativ cu ianuarie-septembrie 2016 s-a micșorat cu 19,2%.

Agricultura

Producția vegetală. Conform datelor prezentate de întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 50 ha și peste¹ conform stării la 1 octombrie anul curent. Recolta globală și roada medie la 1 hectar pe principalele culturi agricole se prezintă astfel:

  Recolta globală obținută — total Roada medie la 1 hectar,
tone în% față de 2016 chintale în% față de 2016
Cereale și leguminoase pentru boabe — total2 53865 90,9 41,3 93,9
din care:        
grâu de toamnă și primăvară² 44065 86,4 42,8 95,3
orz de toamnă și primăvară² 7240 106,9 37,5 93,3
porumb pentru boabe 440 14,2 63,7 172,6
Floarea-soarelui² 23856 110,9 21,2 107,1
Sfeclă de zahăr² 17794 de 2 ori 400,8 111,3
Rapiță² 2757 de 7 ori 25,0 117,4
Soia 269 192,5 12,0 106,2
Cartofi
Legume de câmp 6587 97,1 73,0 86,4
Fructe sămânțoase 6471 69,3 80,3 38,9
Fructe sâmburoase 1971 84,8 75,3 61,9
Pomușoare 42 69,2 13,9 92,7
Struguri — total
¹ La 1 octombrie — gospodăriile țărănești (de fermier) cu suprafața terenurilor agricole de 50 hectare și peste
² La 1 octombrie — în masă fizică la recoltare

Producția animală. În ianuarie-septembrie 2017, în raport cu aceeași perioadă a anului precedent, în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier), care au la bilanț animale a fost înregistrată micșorarea producției (creșterea) vitelor și păsărilor (în masă vie) cu18,8%, iar producția totală de lapte s-a majorat — cu 23,5%. În ianuarie-septembrie 2017 s-a înregistrat micșorarea sporului zilnic în greutate la creșterea și îngrășarea bovinelor cu 36,3% iar a porcinelor s-a majorat cu 24,3% față de ianuarie-septembrie 2016. Volumul de vânzare a vitelor și păsărilor pentru sacrificare s-a micșorat cu 48,6% comparativ cu ianuarie-septembrie 2016. Productivitatea medie de lapte la o vacă a diminuat cu 25,7% față de perioada similară a anului precedent.

Industria

În ianuarie-septembrie2017 întreprinderile industriale au fabricat producție în valoare de 570,3 mil. lei, constituind 1,9% din totalul pe tară. Ponderea producției livrate pe piața externă de către întreprinderile nominalizate în perioada de raport a constituit 58,6% din totalul producției livrate și respectiv pe piața internă — 41,4%. Nivelul producției fabricate și livrate ale întreprinderilor industriale, cuprinse în cercetare statistică lunară, după tipuri de activități se prezintă în tabel:

  Ianuarie-septembrie 2017
  Valoarea producției fabricate Valoarea producției livrate, mil. lei din care pe piața externă
  mil. Lei (prețuri curente) ponderea în total,%   mil. lei ponderea în total livrări,%
Industrie, total 570,3 100,0 535,8 314,0 58,6
Industria extractivă 71,1 12,5 66,8
Industria prelucrătoare 499,2 87,5 469,0 314,0 67,0
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
¹ Datele se prezintă pe cercul de întreprinderi cu activitate principală de industrie, cuprinse în cercetare statistică lunară

Transporturi

În ianuarie-septembrie 2017, întreprinderile de transport rutier din raion au transportat 114,3 mii tone de mărfuri, cu 10,2% mai mult față de perioada similară din anul 2016.  Numărul pasagerilor transportați cu autobuze și microbuze de folosință generală a constituit 1,1 mil. pasageri, comparativ cu ianuarie-septembrie 2016 micșorându-se cu 3,2%. Parcursul pasagerilor cu autobuze și microbuze de folosință generală a constituit 31,3 mil. pasageri-km, cu 11,4% mai mult față de perioada corespunzătoare a anului precedent. Numărul pasagerilor transportați cu autobuze și microbuze de folosință generală a constituit 1,5%, din totalul pe țară; parcursulpasagerilor cu autobuze și microbuze a înregistrat 1,3% din totalul pe țară.

Direcţia raională Statistică

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.