Despre compensații în factura pentru energie: de la A la Z

0
1239

Pentru a informa populația și pentru a nu lăsa loc pentru interpretări, vom publica răspunsuri la 42 de întrebări, cele mai des întâlnite la beneficiarii de compensații. Pe de altă parte, răspunsul la aceste întrebări pot fi găsite și pe site-ul compensatii.gov.md

Așadar:

Guvernul va oferi compensații în factură pentru consumul de energie. Anul acesta compensațiile vor fi oferite în baza categoriilor de vulnerabilitate energetică în care este încadrată familia pe baza cererii depusă de către aceasta.
Programul guvernamental „Ajutor la contor” este implementat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Uniunii Europene și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin intermediul Programului Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova.
De compensații pentru energie vor beneficia majoritatea cetățenilor.
Mărimea compensației va varia pentru fiecare gospodărie și va fi stabilită în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică atribuită. Consumatorii casnici vor fi grupați în 5 categorii de vulnerabilitate energetică, de la foarte ridicată până la non – vulnerabil.
Consumatorii se vor înregistra pe pagina web www.compensatii.gov.md, unde vor completa o cerere. Persoanele care nu dispun de echipament tehnic și acces la internet sau nu au abilitățile necesare pentru a completa cererea pe www.compensatii.gov.md vor fi ajutate la înregistrare de către registratori.
Registratorii vor completa cererea din spusele persoanei care solicită compensația și vor introduce datele în sistem.
Registratori sunt asistenții sociali comunitari, bibliotecarii, lucrătorii direcțiilor cultură și alte persoane împuternicite din localitate.
Compensațiile vor fi transferate direct în contul furnizorilorși vor fi reflectate în facturile consumatorilor la energie: gaze, energie termică, energie electrică.
Compensațiile vor fi acordate pentru lunile noiembrie – martie
Compensațiile vor fi acordate începând cu facturile pentru luna noiembrie
Consumatorii casnici,cărora le este atribuită categoria de consumatori non vulnerabili nu beneficiază de compensații.Categoria de non – vulnerabilitate se atribuie gospodăriilor care fie:- au în proprietate cote-părți în 4 sau mai multe bunuri imobile locative;- dețin unul sau mai multe imobile în valoare de peste 3.000.000 de lei cumulativ;- au cheltuieli pentru energie mai mici de 10% din veniturile disponibile.Totodată, de compensații nu vor beneficia gospodăriile carevor solicita să nu beneficieze de acestea.
Un consumator casnic poate renunța la compensații pentru energie,prin solicitarea atribuirii categoriei de consumator non – vulnerabil.Pentru aceasta este necesară completarea cererii pe compensatii.gov.md cu indicarea acestei opțiuni
Da. Chiar dacă pentru o anumită adresă nu va fi înregistrată o cerere electronică pentru acordarea compensației,aceasta va fi inclusă în programul guvernamental.Locului de consum neînregistrat prin cerere de către un solicitant i se aplică categoria de vulnerabilitate medie.
Persoanele care nu dispun de echipament tehnic și acces la internetsau nu au abilitățile necesare pentru a completa cererea pe www.compensatii.gov.md,pot apela la asistentul social sau bibliotecarul din localitate pentru ajutor.
Compensații se acordă consumatorilor casnici pentru consumul de gaze naturale și energie termică.Pentru consumatorii care nu sunt conectați la gaz sau energie termică,Guvernul examinează posibilitatea compensării și pentru electricitate în cazul majorării semnificative a prețului
Mărimea compensațiilor va depinde de categoria de vulnerabilitate în care va fi încadrată familia.Aceasta depinde de veniturile familiei, componența familiei și cheltuielile prognozate pentru energie
Categoria de vulnerabilitate se stabilește în baza regulamentului aprobat de Guvern.Regulamentul prevede 5 categorii de vulnerabilitateîn funcție de ponderea cheltuielilor pentru energie raportate la venitul disponibil al gospodăriei:Foarte ridicată – cheltuielile medii lunare prognozate pentru energie constituie mai mult de 95% din veniturile disponibileb) Ridicată – cheltuielile medii lunare prognozate pentru energie constituie între 35% și 94% din veniturile disponibilec) Medie – cheltuielile medii lunare prognozate pentru energie constituie între 20% și 34% din veniturile disponibiled) Scăzută – cheltuielile medii lunare prognozate pentru energie constituie între 10% și 19% din veniturile disponibilee) Non – vulnerabilă – cheltuielile medii lunare prognozate pentru energie constituie mai puțin de 10% din veniturile disponibileVeniturile disponibile reprezintă diferența între veniturile globale ale gospodăriei casnice,nivelul minim de cheltuieli al gospodăriei casnice și rata lunară a creditului imobiliar al gospodăriei casnice.
Media lunară a tuturor veniturilor din ultimele 6 luni (salarii, pensii, indemnizații, alocații etc.)cu excepția indemnizaţiei unice la naşterea copilului, ajutorului oferit la deces,plăţilor oferite la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturalesau situaţiilor excepţionale și alocației pentru îngrijire și supraveghere. Venitul global lunar al gospodăriei casnice reprezintă valoarea mai maredintre venitul global lunar al gospodăriei casnice declarat la înregistrarea în sistemul informaționalși venitul global lunar al gospodăriei casnice estimat, calculat în baza datelor extrase în urma schimbuluide date din sistemele și resursele informaționale de stat prin platforma de interoperabilitate (MConnect).Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul aprobat de Guvern.
Cuantumul cheltuielilor minime individuale pentru fiecare membru al gospodăriei casnice se stabilește după cum urmează:a)cheltuielile de consum pentru trimestrul 4 al anului precedent, total pe țară,publicate de Biroul Național de Statistică, cu excluderea cheltuielilor pentru „locuință, apă, electricitate și gaze”,majorate cu rata anuală a inflației pentru luna septembrie, publicată de Banca Națională a Moldovei,pentru primul membru al gospodăriei casnice;b)70% din valoarea pct. a) pentru fiecare alt membru al gospodăriei casnice.Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul aprobat de Guvern.
Cheltuielile medii lunare prognozate pentru energie constituie media cheltuielilor pentru energie termică,gaze naturale și electricitate pentru lunile noiembrie – martie, determinate în baza consumului mediu pentru perioada rece a anului 2021-2022, înmulțite cu tarifele/prețurile în vigoare la data de 1 noiembrie 2022.Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul aprobat de Guvern.
Tarifele diferențiate pentru fiecare categorie de vulnerabilitate urmează a fi aprobate de Guvern.Odată cu aprobarea deciziei vom reflecta și aici această informație
În cazul în care nu sunteți conectat la gaz sau energie termică, Guvernul,în cazul majorării semnificative a tarifelor va oferi compensații și pentru consumul de electricitate.
Guvernul urmează să aprobe limitele de consum până la mijlocul lunii noiembrie.Odată adoptată decizia vom include aici detalii. Limitele nu vor depăși cu siguranță 300m3 pentru gaze naturale și 2Gcal pentru energie termică.
Volumul de energie consumat peste limita de consum va fi achitat integral la prețul stabilit de ANRE.
Guvernul urmează să aprobe până la mijlocul lunii noiembrie tarifele compensate pentru fiecare categorie de vulnerabilitate.Compensația va constitui diferența între tariful aprobat de ANRE și tariful stabilit pentru categoria de vulnerabilitateîn care este încadrată gospodăria.
Tarifele compensate urmează a fi aprobate de Guvern până la mijlocul lunii noiembrie.În funcție de evoluția prețului la energie, Guvernul urmează să decidă dacă va revizui tarifele compensatedupă stabilirea inițială
Odată atribuită categoria de vulnerabilitate aceasta va rămâne neschimbată pe toată durata de acordate a compensațiilor.Schimbările în venitul familiei nu vor afecta categoria de vulnerabilitate în care aceasta este încadrată.
Atribuirea unei categorii de vulnerabilitate va fi comunicată solicitantului de compensații printr-un mesaj pe poșta electronică și sms, iar decizia cu toate explicațiile va putea fi vizualizată în cabinetul personal al fiecăruia pe pagina www.compensatii.gov.md.
Pentru a beneficia de compensații la energie solicitantul nu va trebui să prezinte acte doveditoare privind venitul obținut.La completarea cererii, solicitantul doar declară veniturile obținute de fiecare membru al familiei,estimate ca venitul mediu lunar pe ultimele 6 luni. În veniturile declarate se includ toate sursele indiferent de proveniența acestora,inclusiv salariile, pensiile, prestațiile sociale, dividendele, încasările din activitatea antreprenorială, transferurile primite de peste hotareși alte surse de venit.Veniturile declarate vor fi contrapuse veniturilor calculate automat în baza informațiilor deținute de stat în sistemele sale informaționale.
La completarea cererii, veți include în componența familiei numai persoanele care locuiesc cel puțin 8 lunide zile și/sau sau pe durata lunilor noiembrie – martie (perioada rece a anului) în locuința declarată.Vor fi incluse în cerere toate persoanele care locuiesc împreună, indiferent de gradul de rudenie sau viza de reședință din actul de identitate.Totodată, trebuie să știți că o persoană nu poate fi declarată drept locatar în mai mult de un bun imobil.
Dacă persoana va reveni în perioada de acordare a compensațiilor acasă, includeți datele sale în cererea pentru compensații.
La înregistrare, veți declara doar persoanele care locuiesc împreună într-o locuință.Soțul/soția va indica datele sale în cererea separată, dacă locuiește în alt apartament și achită în acel apartament facturile.
Dacă copii locuiesc în alt apartament, vor scrie o cerere separată pentru acel punct de consum, iar dvs. nu îi indicați în cerere.O persoană poate fi declarată drept locatar într-o singură locuință.
Cererea urmează să fie depusă de persoanele care locuiesc în apartament.În cerere se includ doar persoanele care locuiesc cel puțin 8 luni de zileși/sau sau pe durata lunilor noiembrie – martie (perioada rece a anului) în locuința declarată.
Compensații la energie vor fi acordate pentru fiecare punct de consum, indiferent dacă pentru acea locuință s-a depus cerere sau nu.Pentru locuințele pentru care nu s-au depus cereri, va fi atribuit din oficiu gradul mediu de vulnerabilitate.
O persoană poate figura într-o singură cerere. În cazul în care dețineți mai multe locuințe, pentru locuințele unde nu locuiți de facto, cererea urmează să o depună chiriașii sau rudele care locuiesc în apartament. Dacă în acele apartamente nu locuiește nimeni acestor puncte de consum le va fi atribuit din oficiu gradul mediu de vulnerabilitate.
Da. La completarea cererii, solicitanții solicită compensații pentru adresa unde locuiesc efectiv, nu pentru cea unde au viza de reședință.
În cazul în care nașterea unui copil va influența semnificativ raportul de venituri/cheltuieli ale familiei,categoria de vulnerabilitate a familiei va fi revizuită în mod automatizat, din momentul în care datele privind nașterea copilului devin disponibile în sistemele informaționale ale statului.Modificarea categoriei de vulnerabilitate energetică în sistemul informațional nu are efect retroactiv asupra compensațiilor acordate în perioadele precedente.
În cazul în care persoana refugiată locuiește împreună cu familia care înregistrează cererea pe platforma electronică,aceasta va fi inclusă în componența familiei la punctul de consum respectiv.
Da. Toate persoanele care locuiesc împreună, inclusiv rude mai îndepărtate, vor fi incluse în componența familiei la punctul de consum respectiv.
Da, este necesar de înregistrat cererea pe platforma electronică.În cazul consumatorilor casnici care nu au contracte directe cu furnizorii, stabilirea lunară a compensațiilor este efectuată de către asociațiile de locatari în baza categoriei de vulnerabilitatea fiecărui consumator, atribuită în baza cererii.Sistemul informațional va transmite lunar informația privind categoria de vulnerabilitate a fiecărui consumator membru către administrația asociațiilor de locatari
O cerere poate fi înregistrată și ulterior demarării programului, prin completarea formularului pe platforma online compensatii.gov.md.
Deciziile privind acordarea, neacordarea sau încetarea plății compensațiilor, privind modificarea categoriei de vulnerabilitate,precum și cele privind recuperarea sumelor încasate nejustificat, pot fi contestate în instanța de contencios administrativ.
Controlul asupra corectitudinii informațiilor,datelor introduse pentru solicitarea și stabilirea categorii de vulnerabilitateenergetică îl exercită organele abilitate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale,Inspecția Socială şi structurile teritoriale de asistență socială.
Includeți datele privind veniturile în rubrica venituri din cerere, indiferent de originea acestora.
Absolut. Declararea eronată a datelor poate rezulta în obligația de restituire a compensațiilor primite nejustificat.Responsabilitatea verificării datelor o are Ministerul Muncii și Protecției Sociale și instituțiile subordonate acestuia.
  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentSB „Șezătoare la „Basarabia” invită sorocenii să învețe să brodeze o ie
Articolul următorAflă de ce să uzi plantele cu apa din mașina de spălat
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.