Și în raionul Soroca masca devine obligatorie pe străzi și în parcuri

0
2394

Comisia naţională extraordinară de sănătate publică a constatat la ultima ședință că situaţia epidemiologică pe întreg teritoriul ţării se agravează alarmant. Astfel pe teritoriul întregii republici este stabilit nivelul de alertă ”Cod Roşu”, care va intra în vigoare de luni, 30 noiembrie și până la mijlocul lunii ianuarie. 

Una dintre prevederile comisie se referă și la purtarea măştilor de protecţie în toate spaţiile publice (de uz comun) deschise şi închise, în special în transportul public. Masca trebuie să acopere gura şi nasul. Aceasta se referă la străzi, parcuri, stații de așteptare, etc.

Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre constituie
pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere
contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

Citiți mai jos hotărârea integrală a comisiei:

COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Hotărîrea nr. 35 din 27 noiembrie 2020

în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea
directorului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, având în vedere că evaluarea indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, indică necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia epidemiologică, determinată de răspândirea noului coronavirus, reieşind din evoluţia la nivel naţional a situaţiei epidemiologice până la data de 27 noiembrie 2020, luând în considerare, în mod special, creşterea numărului de persoane infectate la nivel naţional, precum şi creşterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară a măsurilor de prevenire, interacţiunea intensă şi mobilitatea persoanelor, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ – teritoriale şi a sistemului sanitar, luând în considerare că în toate unităţile administrativ – teritoriale este stabilit nivelul
de alertă ”Cod Roşu”,
Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia
epidemiologică pe întreg teritoriul ţării se agravează alarmant.
în scopul sporirii măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19,
Comisia naţională extraordinară de sănătate publică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii
Moldova pe perioada 30 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021.
2. Se menţine mecanismul de gestionare a situaţiei epidemiologice în conformitate cu
Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea
2, aprobat prin Hotărîrea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 30 din 11
septembrie 2020.
3. Indicatorii nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, stabiliţi în Planul
prenotat, vor fi calculaţi de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică o dată la 14 zile şi vor fi prezentaţi Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică pentru actualizarea
deciziilor.
4. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel
naţional, conform anexei.
5. Se interzice, începînd cu data de 28 noiembrie 2020, activitatea cluburilor de noapte
ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans
incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca
exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).
6. Se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică
(de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor) în intervalul orelor 22.00 – 07.00.
7. Se interzice organizarea şi desfăşurarea- conferinţelor ştiinţifice, competiţiilor
sportive, olimpiadelor, cu prezenţa fizică a persoanelor.
8. Se interzice desfăşurarea activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta teatrelor,
cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură.
9. Se dispune conducătorilor instituţiilor publice şi private stabilirea unui regim flexibil
sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea
funcţionalităţii instituţiei şi a personalului activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la
serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezenţa obligatorie la locul de
muncă, să fie asigurată munca la distanţă. Pe perioada desfăşurării activităţii prin muncă la
domiciliu, salariaţii îşi îndeplinesc atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. Angajatorul
este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă
de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.
10. Se dispune autorităţilor din domeniul ordinii publice să continue supravegherea
respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a
infecţiei COVID-19.
11. Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice,
indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
12. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor
hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărîrile Comisiei
naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
13. Se recomandă reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre necesitatea
respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
14. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre constituie
pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere
contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
15. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 30 noiembrie 2020 şi se publică pe pagina
oficială a Guvernului.
Preşedinte al Comisiei,
Prim-ministru
Vicepreşedinte al Comisiei,
ministru al sănătăţii, muncii
şi protecţiei sociale
Secretar al Comisiei,
Director interimar al Agenţiei Naţionale
pentru Sănătate Publică Vasile GUŞTIUC
Ion CHICU
Viorica DUMBRAVEANU

Anexă
la Hotărîrea nr. 35 din 27.11.2020
a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publica
Măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional
1. Măsuri restrictive generale:
1.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri
mai mari de 3 persoane. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru este
obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
1.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara
domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia:
(i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la
distanţă, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru
asistenţă medicală, ce nu poate fi amînată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi
care nu pot fi amînate.
1.3. Interzicerea aflării pe terenuri dejoacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de
distracţii şi zone de agrement.
2. Autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile publice locale, toate
persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în Republica Moldova,
indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi toţi cetăţenii
Republicii Moldova şi alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova vor
asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control şi combatere a infecţiei
COVID-19:
2.1. respectarea distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu
excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei distanţe mai
mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
2.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
2.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
2.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către
persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv;
2.5. respectarea de către persoanele fizice şi juridice care se află în teritoriile sau
instituţiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorităţi;
2.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
2.7. purtarea măştilor de protecţie în toate spaţiile publice (de uz comun) deschise
şi închise, în special în transportul public. Masca trebuie să acopere gura şi nasul.
I
3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice şi privat, instituţiilor sociomedicale şi instituţiilor de reabilitare/recuperare/balneo-sanatoriale vor asigura următoarele
măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19:
3.1. realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, inclusiv a
măsurilor de control a infecţiei COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;
3.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor şi însoţitorilor în cadrul
instituţiei/prestatorului;
3.3. efectuarea triajului şi monitorizarea zilnică la COVID-19 alpacientului/beneficiarului/însoţitorului;
3.4. organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei
de lucru;
3.5. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului de
expunere;
3.6. monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie;
3.7. asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor şi
organizarea măsurilor de curăţare şi dezinfecţie;
3.8. organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de
prevenire, control şi combatere a infecţiei cu COVID-19;
3.9. reevaluarea modului şi a volumului de activitate a personalului angajat, pentru
facilitarea organizării lucrului de la distanţă (în baza evaluării condiţiilor de activitate a
instituţiei/prestatorului, grupurilor de risc şi a condiţiilor familiale ale angajatului:
comorbidităţi, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);
3.10. organizarea activităţii şi amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor
de prevenire conform Anexei nr.2 la Hotărîrea nr. 17 din 23 iunie 2020 a CNESP.
4. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport
feroviar şi rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internaţional cît
şi activităţile conexe (gări auto/feroviare, staţii de testare auto etc,) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID – 19:
4.1. asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier şi activităţi
conexe, prin: (i) echipament de protecţie (măşti, mănuşi); (ii) dezinfectând (pentru mâini şi suprafeţe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii);
4.2. ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, după
necesitate în orele de vârf;
4.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă,
cu informarea angajatorului;
4.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar şi rutier în trafic raional
şi interraional- proporţional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar
pentru transportul rutier în trafic local si municipal în limita a 60% din capacitatea de
îmbarcare;
4.5. purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori si
pasageri, pe parcursul călătoriei;
4.6. respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din gările
feroviare, autogări şi mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după
fiecare rută/cursă efectuată la staţia terminus;
4.7. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la
îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internaţional, care
nu trebuie să depăşească 37° grade Celsius.
5. Suplimentar prevederilor punctului 2, unităţile comerciale cu amănuntul vor
asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:
5.1. distanţa socială de minim 1 (unu) metru şi acces fluidizat în interior;
5.2. triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaţilor;
5.3. monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor pe durata programului de muncă;
5.4. asigurarea personalului cu echipamente de protecţie;
5.5. asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
5.6. efectuarea obligatorie a termometriei la intrare în unitatea comercială a fiecărui
vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor
despre necesitatea consultării medicului;
5.7. accesul vizitatorilor cu măşti în spaţiu închis;
5.8. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc.
şi asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
5.9. aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.
6. Instituţiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenţei medicale
tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID19, indiferent de
statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
(asigurate/neasigurate).
7. Măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de
stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:
7.1. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale va stabili lista ţărilor cu risc
epidemiologie sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone;roşii şi
verzi. Lista va fi publicată pe paginile oficiale ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi
Integrării Europene şi Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică. Lista ţărilor, clasificate
în zone roşii şi verzi, se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi va intra în vigoare
în ziua de luni a săptămânii următoare.
7.2. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a
frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă
verde.
7.3. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica
Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fişa epidemiologică şi
nu vor fi obligaţi de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile. în cazul când
punctul de pornire este situat într-o ţară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a
fost tranzitată ţara clasificată ca zonă roşie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este
considerată ca venită din zona roşie, completează fişa epidemiologică şi este obligată să
respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.
7.4. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a
frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă
roşie cu următoarele excepţii:
7.4.1. membri de familie ai cetăţenilor RM;
7.4.2. persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un
document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;
7.4.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de
şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
7.4.4. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene, care merg la studii în
unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se
deplasează pentru activităţi legate de fmalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu
prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau
însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
7.4.5. membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica
Moldova;
7.4.6. cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica
Moldova;
7.4.7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele
asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laisşez-Passer eliberate
de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor
diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republică
Moldova şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
7.4.8. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei
consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
7.4.9. persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv
însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
7.4.10. lucrătorii traiisfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica
Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi
economici din Republica Moldova;
7.4.11. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport,
care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost
care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi
personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de
deservire ale garniturilor de tren;
7.4.12. jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în
Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
7.5. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica
Moldova, şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod
obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a
respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate.
7.6. Excepţie de la prevederile subpunctului 7.5., se stabileşte pentru următoarele
categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau
stare febrilă, respectiv, nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14
(paisprezece) zile în locurile determinate:
7.6.1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport
marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9
locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale
aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
7.6.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv
însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
7.6.3. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene, care merg la studii în
unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se
deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor, cu
prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
7.6.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de
şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
7.6.5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în
ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a
Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de
delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;
7.6.6. lucrătorii transffontalieri care intră în Republica Moldova din România său
Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările
menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
7.6.7. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele
asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate
de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor
diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica
Moldova şi/ sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
7.6.8. persoane în tranzit;
7.6.9. jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în
Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
8. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui
număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu
întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a
evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email,
adresă de domiciliu). întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituţiilor publice, de
învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie.
9. Se admite, organizarea întrunirilor/reunirilor în grup, cu participarea unui număr
mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii
privind prevenirea infecţiei COVID-19.
10. Se admite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, în
unităţile de alimentaţie publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu
respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei
COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie publică.
11. Instrucţiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfăşurare a
activităţii în contextul epidemiologie COVID-19, aprobate prin Hotărîrile Comisiei
naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 11-13, nr. 14, nr. 16 – 17, nr. 21, nr. 23, nr.
26, nr. 29, nr. 31 cu modificările ulterioare, se aplică în continuare.
12. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în
prezenta anexă.

 


Articolul precedentAstăzi : +1246 persoane infectate, + 21 persoane decedate
Articolul următorBărbații sunt de acord să muncească pentru 6000 de lei lunar, iar femeile se „mulțumesc” și cu 4000 de lei
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.