Vrei să lucrezi la Consiliul Raional Soroca? Acum ai șansa…

0
839

Consiliul Raional Soroca organizează concursuri de angajare în funcție de specialiști superiori ai Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca ce vor fi implicați în domeniile de transparență  decizională și petiționare. Cei care doresc să aplice, să citească detaliile de mai jos. 

PRIMUL ANUNȚ

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist superior al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.

Scopul general al funcției: stabilirea unui raport pozitiv între administrația publică locală și cetățeni prin organizarea activităților curente a Aparatului președintelui și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca și satisfacerea  necesităților de informare și consultanță pe problemele cetățenilor.

Sarcinile de bază ale funcției: asigurarea planificării și realizării  activităților curente și de perspectivă a președintelui raionului, aparatului președintelui, subdiviziunilor Consiliului raional Soroca într-un mod real și optim, monitorizarea executării în termen a deciziilor consiliului raional și a dispozițiilor președintelui  ce țin  de competența secției, asigurarea desfășurării programului de audiență a cetățenilor, respectiv prin ținerea evidenței tuturor petițiilor, adresărilor, cererilor adresate președintelui raionului, monitorizarea expedierii răspunsurilor în termenii stabiliți de legislația în vigoare, elaborarea proiectelor de decizii, dispoziții, note informative ce țin de domeniul de competență a secției, participarea la măsurile tehnico-organizatorice în vederea pregătirii și desfășurării ședințelor Consiliului raional Soroca și a comisiilor de specialitate, seminare și alte măsuri din domeniul activității administrației publice.

Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: luiza.caraush@gmail.com.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea 436/2006 privind administraţia publică locală
 • Legea 158/2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.435/2006privind descentralizarea administrativă
 • Legea nr.100/2017cu privire la actele normative
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Codul administrativ nr.116/2018
 • Lege nr.25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public
 • Legea 133 /2016privind declararea averii și a intereselor personale
 • Legea nr.325 /2013privind evaluarea integrității instituționale
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informație
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
 • Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

 • formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201/2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
 • certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
 • cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • documente, care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

  Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
    – deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    – posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
    – are capacitate deplină de exerciţiu; 
    – nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
    – este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
    – are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (superioare absolvite în domeniul pedagogie, juridic, economie sau administrație publică);
    – în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) al Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu completările și modificările ulterioare,sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    – nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    – nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
   – nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
 – 6 luni experiență profesională în domeniu;
 – abilități de utilizare a computerului.

Data-limită de depunere a dosarelor este  10 ianuarie 2020.

AL DOILEA ANUNȚ

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist superior al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.

Scopul general al funcției: stabilirea unui raport pozitiv între administrația publică locală și cetățeni prin organizarea activităților curente a Aparatului președintelui și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca și satisfacerea  necesităților de informare și consultanță pe problemele cetățenilor.

Sarcinile de bază ale funcției: acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniul informațional în scopul asigurării bunei funcționării a colaboratorilor Aparatului Președintelui Raionului Soroca, Consiliului Raional și Subdiviziunilor, conexiunea lor la rețelele locale și internet; actualizarea permanentă a paginii WEB a Consiliului Raional și implementarea Soft-ului necesar (programe de prelucrarea informației); asigurarea actualizării paginii web a Consiliului Raional, privind activitățile organizate și contribuie la asigurarea unui dialog întreadministrația publică locală șisocietatea civilă privind activitățile Consiliului; întreținerea și arhivarea bezei de date privind evidența documentației, ce ține de activitatea Aparatului Președintelui; elaborarea programelor de activitate lunară și săptămânală ale subdiviziunilor Aparatului Președintelui și Consiliului Raional și monitorizarea realizării activităților planificate; monitorizarea executării în termen deciziilor consiliului raional și dispozițiilor președintelui; elaborarea proiectelor de decizii,dispoziții, note informative ce țin de domeniul de competență a secției; monitorizarea realizării programului de activități curente și de perspectivă ale aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor consiliului raional; participarea la seminare, convocări, prezentări ce țin de domeniul său de activitate.

Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: luiza.caraush@gmail.com.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea 436/2006 privind administraţia publică locală
 • Legea 158/2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.435/2006privind descentralizarea administrativă
 • Legea nr.100/2017cu privire la actele normative
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Codul administrativ nr.116/2018
 • Lege nr.25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public
 • Legea 133 /2016privind declararea averii și a intereselor personale
 • Legea nr.325 /2013privind evaluarea integrității instituționale
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informație
 • Hotărârea Guvernului nr.188/2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet
 • Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

 • formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201/2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
 • certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
 • cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • documente, care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

  Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
    – deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    – posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
    – are capacitate deplină de exerciţiu; 
    – nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
    – este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
    – are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (superioare absolvite în domeniul pedagogie, juridic, inginerie, economie sau administrație publică);
    – în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) al

 Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu completările și modificările ulterioare,sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    – nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    – nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

   – nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;

 – 6 luni experință profesională în domeniu;

 – abilități de utilizare a computerului.

 Data-limită de depunere a dosarelor este  10 ianuarie 2020.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.