R e z o l u ţ i a: Adunării Generale a Asociaţiei Obşteşti „Parlamentul-90” din 28 noiembrie 2015

0
43

Deputaţi ai Parlamentului Repu­bli­cii Moldova de legislatura a XII-a, semnatari ai Declaraţiei de Independenţă, convocaţi de Asociaţia Obştească „Parlamentul-90” în Adunarea Generală din 28 noiembrie 2015, adoptă următoarea rezoluţie.

Asociaţia „Parlamentul-90” a organizat în ajunul alegerilor din 30.11.2014 Forul „Itinerarul euro­pean al Republicii Moldova – destin istoric, destin naţional”, cu participarea a peste o sută de per­so­nalităţi, reprezentanţi ai intelectualităţii, în­tru­niţi pe prin­cipii benevole şi apartinice, care, printr-un Apel adoptat unanim, au apre­ciat înalt sem­na­rea Acordurilor de Asociere și de Liber Schimb Apro­fundat şi Cuprinzător cu Uni­u­nea Eu­ropeană, ra­tificarea lor de către legislativul de la Chişinău și Parlamentul European ca un eve­­ni­mente de mare im­portanță istorică. În acelaşi timp, Forul, dar şi Asociaţia „Parlamentul-90”, şi-au exprimat îngrijorarea că unele formaţiuni politice şi pseu­do­po­li­ti­ci­eni încearcă să pună piedici şi se împotrivesc înverşunat cur­sului european, a celui de afirmare plenară în Republica Moldova a unei de­mocraţii civilizate şi veritabile, consolidării şi pro­sperării statului. Aceeaşi îngrijorare a fost ex­­pri­mată şi faţă de tendinţa de pro­mo­vare a intereselor in­di­vi­du­a­le ale multor politicieni în dauna celor ale statului şi societăţii, faţă de in­dividualismul politic ce afectează toate sferele vieţii sociale, ma­nifestându-se prin jefuirea bunurilor materiale ale societăţii, prin acapararea instituţiilor de stat şi aservirea mijloacelor de informare în masă. Participanţii la For au dat asigurări populaţiei că şi după alegeri vor monitoriza modul de guvernare şi comportamentul viitoarei conduceri a Republicii Mol­do­va, vor lua atitudini şi vor informa po­pu­laţia despre orice aba­teri ale politicienilor de la principiile sta­tului de drept și ale democrației, afir­mă­rii libertăţii, in­de­pendenţei şi unităţii naţionale, ale ordi­nii de drept şi justiţiei corecte.

Spre regretul nostru, aşteptările s-au dovedit a fi dintre cele mai dezamăgitoare. Nu era destul că din 2009 şi până la ultimele alegeri clasa politică a purtat populaţia din criză în criză şi din scrutin în scrutin – ul­timul an comportamentul guvernanţilor s-a dovedit a fi unul cu consecinţe de-a dreptul de­zastruoase pen­­tru democraţie, pentru cursul european şi pentru populaţie în ansamblu. Ca rezul­tat, în Republica Mol­dova s-a instaurat un regim preluat de la guvernarea comunistă și remodelat în po­li­tică de stat pretins pro-europeană – doar astfel a fost posibil furtul miliardelor, subvențiile frau­du­loa­se în economie, contra­banda, evaziunea fis­­cală masivă, spălarea banilor cu implicarea unor bănci din Federaţia Rusa, nivelul înalt al corup­ți­ei în toate structurile de stat, în special în justiție.

Situaţia social-economică în republică din proastă a devenit chiar dezastruoasă. Acţiunile irespon­sa­bi­le, iar mai corect, inacţiunile funcţionarilor şi structurilor obli­ga­te să monitorizeze legalitatea şi bu­na funcţionare a sistemului bancar au condus la devaluarea mo­nedei na­ţionale şi la adâncirea pau­pe­rizării populaţiei printr-o nouă spirală a creşterii preţurilor la mărfurile alimentare şi de prim con­sum, a tarifelor serviciilor comunale şi energetice.

Partidele de la guvernare nu sunt capabile să renunţe la ambiţii şi ocine politice, încurajează în con­ti­­nu­are iresponsabilitatea funcţionarilor şi a organelor de stat, fiind totodată extrem de favorabile ne­­gli­­jă­rii legii şi a ordinii de drept, creşterii fără precedent a corupţiei şi altor mani­fes­tări ale ile­ga­li­tă­ţii, rea-voinţei şi lipsei de bun simţ elementar. Populismul și demagogia, lipsa de sinceritate şi ati­tu­dinea sfidătoare față de propriii cetățeni a devenit nor­mă, componentă de esență în activitatea po­li­ticienilor de tot rangul. Clasa politică, în loc să în­tre­prin­dă acțiuni concrete în scopul apropierii po­zi­țiilor grupurilor cu interese opuse, găsirii unui numitor comun, dimpotrivă, promovează o politică de dezbinare, pe toate dimensiunile po­si­bile se ma­nifestă tot mai agresiv tendința de promovare a in­tereselor individuale ale politicienilor în dauna celor ale statului și societății. Împărțirea minis­te­re­lor și departamentelor conform algo­rit­mului între partidele de la gu­ver­nare a divizat țara şi a tran­sfor­mat-o într-o dezgustătoare bişniţă politică, unde înfloreşte „busine­s­sul politic”, criminalizarea vieții publice. Politica de cadre, promovarea profesionalismului şi a cadrelor tinere cu vederi euro­pe­ne înaintate sunt completamente lipsă de pe agenda guvernanţilor, managementul instituţiilor sta­tului fiind dat pe mâna clientelei partidelor politice sau a clanurilor de interlopi. Buna guvernare a economiei a fost substituită printr-o înflorire nemaiîntâlnită a economiei tenebre şi afacerilor du­bi­oa­se, ilicite, în spatele cărora se află înşişi politicieni, guvernanţi.

Parlamentul, organ reprezentativ, chemat să dezbată cele mai stringente probleme din societate, să asi­­gu­re pacea și liniștea în societate prin intermediul actului legislativ, precum şi a funcției de con­trol, s-a transformat într-o arenă de luptă între partidele politice aflate la guvernare pentru împăr­ți­rea avuției naționale, într-o bişniţă de posturi şi funcţii administrative. În consecinţă, statul a devenit unul captiv, instituțiile statului, în primul rând cele din domeniul ocrotirii normelor de drept și jus­ti­ți­ei, sunt dirijate din umbră, sunt profund corupte, cetăţenii nu-și pot găsi dreptatea la ei acasă, nu cred în lege și nici în organele statului. Că Republica Moldova e un stat captiv este recunoscut nu nu­mai pe intern, ci și în plan internațional. Prietenii şi partenerii externi s-au văzut traşi pe sfoară de o guvernare profund coruptă şi ne­voiţi să suspende majoritatea absolută a proiectelor de susţinere, spri­jinul politic al Uniunii Euro­pene fiind şi el în serioasă scădere.

Ţinem să precizăm că de fapt alegătorii nu au votat partidele în ultimul scrutin, ci cursul european, însă iresponsabilitatea actualei guvernări a erodat nu numai imaginea şi autoritatea statului în faţa partenerilor externi, ci şi încrederea populaţiei în cursul european, mulţi dintre ei îndoindu-se şi ne mai ­susţinându-l. Populația trăiește în sărăcie, ea nu mai poate suporta atitudinea batjocoritoare, iar în ul­timă instanţă asemenea guvernare. Azi nimeni nu mai crede în declarațiile și promisiunile de­ma­­go­gice ale guvernanților şi tot mai mulţi cetăţeni ies la proteste, cerând demisia lor în corpore, tragerea la răspundere a celor ce au furat sau au contribuit la furtul miliardelor.

Noi, deputații primului Parlament, considerăm justificate protestele oamenilor și susținem revendi­că­­ri­le raţionale înaintate de cetăţeni. În primul rând, susținem revendicările ce vizează problemele sociale: întoarcerea miliardelor furate, pedepsirea tuturor celor vinovaţi de aceste infracţiuni gro­solane, locuri de muncă cu salarii decente, servicii comunale la prețuri justificate, măsuri drastice în lupta cu corupția, promovarea reformelor cu adevărat în domeniile-cheie de activitate a statului.

Reieşind din cele expuse, Adunarea Generală a deputaţilor Parlamentului Repu­bli­cii Moldova de legislatura a XII-a şi Asociaţiei Obşteşti „Parlamentul-90” consideră drept obiective prioritare ale momentului de faţă următoarele:

 1. A cere Parlamentului Republicii Moldova în mod urgent:
  • modificarea Constituţiei Republicii Moldova privind:
   • alegerea Preşedintelui Republicii Moldova prin vot direct de către cetăţeni, atri­bu­irea unor funcţii suplimentare ce ar asigura balanţa puterilor în stat;
   • reforma teritorial-administrativă a republicii în baza principiilor de adminis­tra­re şi autogestiune a administraţiei locale de nivelul doi;
   • ridicarea imunităţii parlamentarilor, cu excepţia declaraţiilor politice;
  • modificarea Codului electoral în vederea alegerii deputaţilor pe circumscripţii uni­no­mi­nale în condiţii egale pentru toţi participanţii la scrutin; aceasta va conduce la alegerea unui parlament mai calificat, va responsabiliza aleşii poporului în faţa electoratului, va exclude dependența docilă a deputaților de „brigadierul” de partid, va diminua corupția electorală și parlamentară;
  • votarea legii cu privire la finanţele publice cu trecere operativă la o autonomie pu­bli­că locală reală;
  • eliberarea din funcţii a conducătorilor instituţiilor de stat, care au fost obligate să mo­ni­torizeze le­ga­litatea şi buna funcţionare a sistemului bancar cu prezentarea materialelor respective organelor de drept;
  • elaborarea unui plan de acţiuni privind returnarea miliardelor furate, cu persoane res­pon­sabile şi termene concrete, cu informarea periodică şi transparentă a acţiunilor exe­cu­ta­te.
 2. Având în vedere situaţia precară în care a fost adusă societatea, noi, deputaţii primului Par­lament, ne adresăm către:
 • reprezentanţii societăţii, către toţi cetăţenii – să nu rămână indiferenţi faţă de ceea ce se în­­tâm­plă în republică, să dea dovadă de activism civic în limitele legale, a normelor morale şi bunului simţ;
 • partenerii externi ai republicii – să susţină în continuare cursul eu­ro­pean al Republicii Moldova, lipsind totodată de sprijin politic guvernanţii şi liderii politici care au dis­cre­di­tat ideea europeană de dezvoltare.
 1. Atenţionăm societatea că în momentul de faţă Republica Moldova are nevoie ca niciodată de stabilitate politică şi economică, de ordine, disciplină şi responsabilitate.

 

Aprobata prin vot unanim la
Adunarea Generală a deputaţilor Parlamentului
Repu­bli­cii Moldova de legislatura a XII-a
şi Asociaţiei Obşteşti „Parlamentul-90”.

Chişinău, 28 noiembrie 2015

 


Articolul precedentElev din Soroca prins cu substanţe Etnobotanice
Articolul următorO afacere cu miros de pâine caldă
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.