Patentele pot fi suspendate în perioada stării de urgenţă. Vezi ce alte decizii a luat Comisia pentru Situaţii Excepţionale…

0
363
sursa imaginii: gov.md
sursa imaginii: gov.md

La 29 aprilie s-a întrunit într-o nouă ședință Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. Membrii acesteia au luat mai multe decizii, iată lista completă a acestora:

1. Începînd cu data de 04 mai 2020, în perioada stării de urgenţă, unităţile
bugetare vor aplica regimul special de lucru şi de remunerare a muncii în
conformitate cu punctul 6 din Dispoziţia nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.
2. La punctul 6 din Dispoziţia nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, subpunctul 6.4. se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„6.4. dispunerea, prin act administrativ unilateral al conducătorului unităţii,
în funcţie de specificul activităţii şi de nevoi:
6.4.1. a atragerii la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea
funcţionalităţii instituţiei, activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la
serviciu;
6.4.2. a muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită
prezenţa obligatorie la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanţă. Pe
perioada desfăşurării activităţii prin muncă la domiciliu, salariaţii îşi îndeplinesc
atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. Angajatorul este în drept să verifice
activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a
controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.
Calcularea salariului se va efectua în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
6.4.3. a acordării totale/parţiale a concediului de odihnă nefolosit sau de
odihnă suplimentar pentru personalul, care nu se încadrează în situaţiile descrise la
punctele 6.4.1. şi 6.4.2.;”.
3. Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (1) din Codul muncii nr.
154/2003, remunerarea muncii salariaţilor unităţilor bugetare, atraşi la muncă (cu
prezenţa în oficiu sau de la domiciliu) în zilele declarate libere de 30-31 martie, 01-
03 aprilie, 07-17 aprilie, 21-24 aprilie şi 27-30 aprilie, se efectuează în mărime
ordinară.
4. Reluarea începînd cu data de 04 mai 2020, cu asigurarea obligatorie a
respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID – 19, a
activităţilor:
9
4.1. de comerţ cu amănuntul a tuturor tipurilor de mărfuri şi produse prin
unităţile comerciale, cu excepţia celor amplasate în centre comerciale, în pieţe
(inclusiv pieţe auto), în aeroporturile şi porturile internaţionale şi în punctele
internaţionale de trecere a frontierei de stat;
4.2. de comercializare a produselor la pachet şi în regim catering prin
unităţile de alimentaţie publică şi prin unităţile ce comercializează produse de
patiserie, panificaţie şi alte produse alimentare cu vânzare la geam;
4.3. de comercializare a produselor alimentare la pachet prin unităţile de
alimentaţie publică din cadrul unităţilor de comercializare a produselor petroliere,
cu excluderea posibilităţii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unităţii.
5. Se scutesc de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale şi T.V.A.:
5.1. 10 ventilatoare pulmonare model Hamilton CI, furnizate de „GBGMLD” S.R.L. si oferite cu titlu de donaţie de către Î.M. „MOLDCELL” S.R.L. si
care urmează a fi distribuite instituţiilor medico-sanitare publice, conform
Dispoziţiei Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
5.2. laringoscoape-video, furnizate de S.C. „Denolga medical” S.R.L. şi
oferite cu titlu de donaţie de către Banca Comercială „Mobiasbanca-OTP Group”
S.A. pentru necesităţile Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic
Republican „Timofei Moşneaga”;
5.3. dispozitivele medicale şi echipamentele de protecţie, oferite cu titlu de
donaţie pentru Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de
Copii „Valentin Ignatenco” şi, care urmează a fi distribuite altor instituţii medicosanitare publice, conform Dispoziţiei Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei
Sociale, importate din Republica Turcia de către: OPTIVIZIYON SAGLIK
MADENCILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SRKETI, Reprezentanţa
Fundaţiei „FUNDACJA SOLIDARNOSCI MIEDZ YNAROD O WE J” în
Republica Moldova, Episcopia de Ungheni şi Nisporeni a Patriarhiei Moldovei,
Dmitri Torner, Coman Andrei;
5.4. măştile medicale de unica folosinţă, oferite cu titlu de donaţie
Ministerului Afacerilor Interne de către Î.C.S. „HUAWEI TECHNOLOGIES”
S.R.L.
6. Prin derogare de la prevederile punctului 11 din Dispoziţia nr.8 din 28
martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, se permite desfăşurarea
activităţii de urmărire penală şi pe alte cauze decât cele menţionate în punctului 10
din anexa Dispoziţiei nr.l din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii
excepţionale, dacă aceasta nu necesită implicarea directă a părţilor (victimei, părţii
vătămate, bănuitului, învinuitului) sau altor persoane participante la procesul penal.
7. Prin derogare de la art. 5 alin. (4) din Legea nr.271/2017 privind auditul
situaţiilor financiare, se extinde cu 6 (şase) luni termenul limită de 3 ani în care
persoana, care nu a susţinut examenul pentru obţinerea calificării profesionale de
auditor la o disciplină, poate fi admisă pentru a repeta examenul de calificare.
8. Prin derogare de la art. 24 alin. (4) din Legea nr.271/2017 privind auditul
situaţiilor financiare, se extinde până la data de 29 mai 2020 termenul de prezentare
de către entităţile de audit Consiliului de supraveghere publică a auditului a
Raportului privind respectarea procedurilor de control al calităţii auditului;
9. Prin derogare de la art. 29 alin. (1) din Legea nr.271/2017 privind auditul
situaţiilor financiare, se extinde până la data de 29 mai 2020 termenul de prezentare
de către entităţile de audit care efectuează auditul la entităţile de interes public
Consiliului de supraveghere publică a auditului a Raportului privind transparenţa.
10. Prin derogare de la art. 29, lit. e) din Legea nr.229/2010 privind controlul
financiar public intern, se prelungeşte cu 60 (şaizeci) zile după expirarea perioadei
stării de urgenţă termenul de prezentare Guvernului a Raportului anual consolidat
privind controlul financiar public intern pe anul 2019.
11. Prin derogare de la art.8 alin. (1) din Legea nr.293/2017 privind unele
măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”, în perioada
stării de urgenţă, băncile comerciale participante în Program nu vor iniţia procedura
de executare a dreptului de ipotecă, ca urmare a neachitării sumei principale şi a
dobînzii în decurs de 91 de zile de către beneficiarii de credite ipotecare în cadrul
Programului, iar în cazul iniţierii ulterioare a unei proceduri de executare a
dreptului de ipotecă, perioada stării de urgenţă nu va fi inclusă în termenul de 91
zile pentru clasificarea creditului ca neperformant.
12. Pe durata stării de urgenţă se suspendă termenele prevăzute în punctele
31, 39, 46, 49, 71 şi 72 din Regulamentul de implementare a Programului de stat
„Prima casă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.202/2018.
13. Prin derogare de la prevederile pct. 32 din Regulamentul privind
subvenţionarea creării locurilor de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.l 145/2017, se prelungeşte pînă la 30 iunie 2020 termenul în care Serviciul
Fiscal de Stat, la solicitarea autorităţii competente, verifică anual, pe parcursul
valabilităţii contractului de subvenţionare, respectarea de către beneficiar a
obligaţiilor stipulate în contract.
14. Anexa la Dispoziţia nr. 1 din 18 Martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii
Excepţionale a Republicii Moldova, se modifică după cum urmează:
14.1. punctul 4, după sintagma „încuviinţarea spitalizării forţate şi
tratamentului forţat”, se completează cu sintagma „orice cereri din domeniul
dreptului electoral (cereri de revizuire, pronunţarea hotărârilor suplimentare,
hotărâri de corectare a erorilor),”;
14.2. punctul 6, se completează, după cum urmează „Cauzele prevăzute la
punctul 4, de domeniul electoral se vor examina în termen de pînă la 5 zile, conform
regulilor de citare, însă, neprezenţa participanţilor nu împiedică examinarea cauzei,
iar în zilele de repaus sau declarate zile de odihnă, conducerea instanţelor de
judecată va dispune prezenţa personalului strict necesar pentru examinarea
cauzei.”.
15. Dispoziţia nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situaţii
Excepţionale a Republicii Moldova, se modifică după cum urmează:
15.1. punctul 8 va avea următorul cuprins:
„8. Patentele valabile în perioada stării de urgenţă se suspendă pe perioada
acesteia la cererea titularului de patentă depusa la Serviciul Fiscal de Stat în termen
de pînă la 30 de zile din momentul ridicării stării de urgenţă. Termenul de
valabilitate ce se cuprinde în perioada de suspendare se restabileşte şi se
prelungeşte ulterior la cererea titularului de patentă.”;
15.2. la punctul 9 textul „restituirea sumei contribuţiilor de asigurări sociale
de stat obligatorii în sumă fixă a” se substituie cu textul „o subvenţie în mărimea
sumei achitate a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă.”;
15.3. la punctul 10, cuvîntul „Restituirea” se substituie cu textul „Achitarea
subvenţiei prevăzută la punctul 9”;
15.4. la punctul 13, după textul „Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea
ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj” se completează cu textul „şi Legii
nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii
de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului
Dubăsari”;
15.5. la punctul 21, după textul „Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea
ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj” se completează cu textul „şi Legii
nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii
de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului
Dubăsari”;
16. Se autorizează intrarea:
16.1. în data de 30 aprilie 2020, prin punctele de trecere a frontierei de stat
deschise traficului internaţional şi şederea temporară pe teritoriul Republicii
Moldova a 53 cetăţeni români, membri ai echipei medicale speciale de urgenţă,
antrenaţi în controlul si combaterea infecţiei COVID-19, în cadrul asistentei
acordate de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova;
16.2. în data de 30 aprilie 2020, prin punctul de trecere a frontierei de stat
Aeroportul International Chişinău şi şederea temporară, pînă la data de 10 mai
2020, pe teritoriul Republicii Moldova a trei cetăţeni turci, reprezentanţi ai
companiei MKL ENERGY L.T, pentru semnarea actelor de investiţii, cu asigurarea
obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID –
19.
17. Se sistează circulaţia transportului public din mun. Chişinău şi mun.
Bălti în zilele de 1-3 mai 2020.
9
18. Se sistează regimul de carantină în satul Carahasani, raionul Ştefan
Vodă.
19. Se prelungeşte, pînă la 04 mai 2020, termenul de sistare a activităţii
Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Ştefan Vodă (număr de
identificare de stat (IDNO): 1003608150228).
20. Se autorizează organizarea cursei de transport rutier de pasageri, pentru
repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova din Polonia, aflaţi la hotarul polonoucrainean, prin punctul de trecere a frontierei de stat Moghileov-Podolsk – Otaci.
21. Cheltuielile pentru alimentarea aeronavei An 124 cu combustibil Jet A
în cantitate de 59 tone, în cadrul primirii ajutorului umanitar pentru lupta cu
COVID-19 acordat de Guvernul Republicii Populare Chineze Republicii Moldova
la data de 19 aprilie 2020, suportate de către S.R.L. Lukoil Moldova, se deduc în
scopuri fiscale la determinarea impozitului pe venit.
22. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea
publică şi va servi temei de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a
persoanelor vinovate.
23. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică
pe pagina oficială a Guvernului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.